Stanovy 
Výboru na ochranu svobody slova Syndikátu novinářú ČR

 

Preambule

 

Výbor na ochranu svobody slova a informací (dále Výbor) byl ustaven Valnou hromadou a Správní radou Syndikátu novinářů ČR. Jeho posláním je shromažďovat informace a přijímat závěry ke všem formám nátlaku směřujících k porušování svobody slova, práva na získávání a šíření informací a dále ve všech případech zakládajících podezření, že dochází k porušování čl. 17 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, nebo mezinárodních smluv, které jsou po ratifikaci ČR dle čl 10. Ústavy ČR nadřazené tuzemským zákonům a týkají se sdělovacích prostředků a výkonu povolání novinářů.

 

čl. I
Podmínky členství

 

1) Členem Výboru může být každý novinář působící v ČR, který

 

a) nebyl v posledních pěti letech pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin a ani mu v uplynulých pěti letech nebylo prokázáno porušení etického kodexu novináře,

 

b) není pozitivně lustrován dle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (lustrační zákon), nebo předloží místopřísežné prohlášení, že není účasten tohoto zákona, a

 

c) není členem politické strany.

 

2) Členství zaniká odstoupením člena, porušením odst. 1 těchto Stanov nebo neomluvenou absencí na dvou zasedáních Výboru.

 

čl. II
Statutární orgány

 

1) Výbor má devět členů, z nichž většinu tvoří členové SN. Jeho složení podléhá schválení Spravní radou SN ČR. Funkční období Výboru je dvouleté.

 

2) V čele Výboru je předseda, kterého ne návrh Výboru volí a odvolává Správní rada SN ČR. Výbor má dále jednoho místopředsedu a tajemníka, které volí a odvolává Výbor. Předseda zastupuje Výbor navenek, svolává a řídí schůze, zveřejňuje rozhodnutí Výboru; své pravomoci může po projednání Výborem přenést na místopředsedu nebo na jiného člena Výboru.

 

3) Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nejméně poloviny všech svých členů včetně předsedy nebo místopředsedy.

 

 

čl. III
Zásady jednání Výboru

 

1) Výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Členové Výboru jsou povinni dodržovat tyto Stanovy a svůj jednací řád.

 

2) Zprávy a konkrétní informace Výbor získává

 

a) vlastní činností,

 

b) z podnětu kteréhokoli novináře, který působí v ČR,

 

c) z podnětů sdělovacích prostředků a veřejnosti.

 

3) Výbor je povinen zabývat se všemi případy, v nichž se hodnověrným způsobem dozví, že novinářům je zabraňováno získávat a šířit informace nebo jsou za tuto činnost postihováni.

 

4) O informace a svědectví může Výbor požádat každého novináře, ten je však může odmítnout.

 

5) V případě trestního řízení proti novináři za výkon jeho povolání nabídne Výbor postihovanému novináři pomoc v rozsahu stanoveném trestním právem. V případě přijetí této nabídky Výbor převezme za novináře společenskou záruku a zvolí svého zmocněnce pro styk s orgány činnými v tomto trestním řízení.

 

čl. IV
Závěrečná ustanovení

 

1) Členství ve Výboru je neplacené. Činnost jeho kanceláře a nutné výdaje včetně cestovného členů Výboru v jejich činnosti pro Výbor hradí SN ČR ze svého rozpočtu.

 

2) Na požádání Správní rady je Výbor povinen předložit jí seznam všech projednávaných případů, včetně přijatých postupů.

 

3) Výbor je povinen prostřednictvím sdělovacích prostředků informovat veřejnost o všeh případech, k nimž přijal své závěry.

 

4) Činnost Výboru byla schválena Správní radou SN ČR dne 30. července 1998 a vychází ze statutu Komise "N", ustavené Správní radou SN ČR dne 29. března 1993.

 

 

Stanovy byly Správní radou SN ČR schváleny v Praze dne 24.2.2000.