Jednací řád

Výboru na ochranu svobody slova SN ČR

 

K provedení čl. III Stanov Výboru na ochranu svoboda slova (dále Výbor) přijal tento svůj jednací řád:

 

§ 1

Složení Výboru a práva jeho členů

 

Výbor má devět členů, z nichž každý má rovné hlasovací právo ve všech věcech, kterými se Výbor zabývá. Jednání Výboru řídí předseda nebo zvolený předsedající jednání. Jednání Výboru jsou neveřejná a nesmí být rušena žádnými podněty zvenčí.

 

§ 2

Volba předsedy, místopředsedy a tajemníka

 

Své orgány volí Výbor tak, že nejprve zvolí svého přesdedu a poté místopředsedu, příčemž platí zásada, že předseda je členem SN a místopředseda nečlen SN. Předseda i místopředseda se svoji volbou musí souhlasit. Tajemníka Výboru navrhuje předseda nebo místopředseda Výboru. Takto navržený člen musí s nominací souhlasit. Předseda, místopředseda a tajemník musí být zvoleni nadopoloviční většinou všech členů Výboru. Předsedou Výboru nemůže být šéfredaktor nebo jiný novinář v obdobném pracovním postavení.

 

§ 3

Zahájení a zásady jednání Výboru

 

Jednání svoláva předseda Výboru a v případně nutnosti může návrh na jednání podat kterýkoli člen Výboru. Platí zásada, že jednání se svolává dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Jednání řídí předseda nebo na návrh kteréhokoli člena Výborem zvolený předsedající jednání. Jednání lze zahájit za přítomnosti nadpolovoční většiny všech členů Výboru. Předseda nebo předsedající jednání seznámí členy s průběhem a závěry z předchozího jednání a navrhne pořad projednávaných věcí; navrhnout celý program jednání i jeho jednotlivé body může také každý další člen Výboru. Po schválení pořadu jednáni předseda nebo předsedající dbá o to, aby pořadí bodů bylo dodržováno a aby další bod jednání byl projedná až po ukončení bodu předchozího; přerušení bodu musí být schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů jednání.

 

§ 4

Projednávání podnětů

 

Při jednání Výboru předseda nebo předsedající po předběžném projednání nového podnětu předloží věc k předběžnému vyjádření Výboru a poté Výbor zvolí svého člena - zpravodaje k tomuto podnětu, který se jím bude dál zabývat. Svá zjištění a návrhy v přiměřené lhůtě předloží Výboru k závěrečnému projednání a přijetí stanoviska Výboru k podnětu. Závěrečné stanovisko k podnětu smí být zveřejněno až po takovémto projednání a souhlasu Výboru.

 

§ 5

Postup při trestním stíhání novináře

 

V případě trestního řízení proti novináři za výkon jeho povolání nabídne Výbor postihovanému novináři pomoc, kterou nejprve předběžně projedná a zkoumá při tom, zda ji lze nabídnout jako společenkou záruku dle § 3 a násl. trestního řádu. Pro tento účel platí stejné podmínky jako u jiného jednání Výboru. Postihovaný novinář s takovou pomocí musí písemně souhlasit. Teprve poté Výbor zvolí svého zmocněnce pro styk s orgány činnými v trestním řízení. Zmocněnec - zpravodaj Výboru nejprve prostuduje příslušný spis a další potřebné podklady dle § 65 trestního řádu; má-li postihovaný novinář advokáta, musí konzultovat celou věc také s ním. Pak zpravodaj Výbor neprodleně podrobně seznámí s celou věci a projedná s ním další postup. Ve svém dalším postupu vychází z rozhodnutí Výboru. Právo postihovaného novináře na účast důvěrníků dle § 201 trestního řádu při soudním projednávání věci Výbor plně respektuje a zároveň plně respektuje právo svého zpravodaje jednat o věci samostatně též se při soudním jednání a sdělit své stanovisko též hromadným sdělovacím prostředkům.

 

§ 6

Závěrečná ustanovení

 

S výsledky jednotlivých jednání Výboru seznamuje Správní radu SN ČR předseda a v případě nutnosti též Výborem zvolený předsedající jednání. V případě hrozby časové prodlevy nebo z jiných vážných důvodů toto může učinit i tajemník Výboru. Totéž platí i pro sdělení hromadným sdělovacím prostředkům. O hmotných potřebách informuje Správní radu předseda nebo jím pověřený člen Výboru. O náhradu cestovních nákladů žádá Kancelář SN každý člen Výboru sám dle svých potřeb nutných pro svoji činnost ve Výboru. Jeden výtisk tohoto Jednacího řádu je vyvěšen vyvěšen v předsálí jednací místnosti Výboru a jeden v jednací místnosti.

 

§ 7

 

Jednací řád nabývá účinosti dnem 1. března 2000.