Městský soud v Praze

Spálená 2, Praha 2

sp. zn. 16 Co 176/2001

Mašita ca ČR - MS

 

Praha 23. května. 2001

 

věc: Výpočet odškodnění dle Výpisu ze statistického zjišťování ČSÚ z 10. 5. 2001

 

K mému odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 z 20. dubna 2000, ve znění doplňujících rozsudků a opravných usnesení, sp. zn. 18 C 32/99, v moji žalobě o odškodnění za nezákonná zbavení osobní svobody dle nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 5. 5. 1999, sp. zn. II. ÚS 321/98, k jednání o tomto odvolání dne 5. 6. 2001 zakládám k tomu jednání do spisu odvolacímu, tj. Městskému soudu v Praze:

 

  1. Výpis ze statistického zjišťování Českého statistického úřadu (ČÚ) z 10. 5. 2001, čj. 36/2001 - 3210. Z tohoto výpisu ČSÚ je pro mé odškodnění relevantní vývoj indexu průměrné nominální měsíční mzdy v % v roce 1996, kdy mi až rozsudky Nejvyššího soudu (NS) ČR vznikl nárok na odškodnění, ve srovnání s rokem 1968, kdy došlo ke škodným událostem (nezákonné uvěznění a odsouzení) - před výše uvedeným rozhodnutím NS ČR jsem o toto odškodnění požádat nemohl. Před touto škodnou událostí jsem jako kapelník (vedoucí) rockové skupiny měl měsíční příjem přibližně 5 500 Kč (po zdanění), což od té doby (1968) do roku 1996 přepočtem dle indexu vývoje průměrné měsíční nominální mzdy (451 %) představuje částku 24.805 měsíčně, za 3 měsíce vazby celkem 74 415 Kč. Jde tedy jen o minimální základní nárok, ale jelikož zde došlo k hrubé nedbalosti vůči mně jako poškozenému ze strany státních orgánů i soudů, žalovanou částku 170 000 Kč ponechávám v dosavadním uplatněném nároku, a to s ohledem i na to, že následky nezákonné vazby přetrvávaly i po mém propuštění, kdy jsem další skupinu sestavil až za cca půl roku. K tomu je nutno přiznat též úroky z prodlení ve výši 21 % ročně od podání žaloby v této věci dne 16. 9. 1996 do zaplacení.

 

  1. Z téhož statistického výpisu ČSÚ je pro moje odškodnění relevantní vývoj indexu průměrné nominální měsíční mzdy v % v roce 1996, kdy mi rovněž až rozsudky NS ČR vznikl nárok na toto odškodnění, ve vztahu k roku 1974, odkdy začaly další škodné události: Nezákonná odsouzení, uvěznění a policejní ("ochranný") dohled od 26. 4. 1974 do 31. 12. 1977, celkem tedy 44 měsíců. Tyto nezákonnosti totiž totálně znemožnily nejen moje pracovní uplatnění hudebníka na dlouhodobých zahraničních komerčních angažmá, ale znemožnily i moje jakékoli jiné pracovní uplatnění v tuzemsku, kdy jsem byl přijat do dalšího podřadného pracovního uplatnění až v dubnu 1978. Jako v zahraniční působící hudebník jsem měl mít měsíční hrubý příjem 3 000 německých marek (DM), což za 44 měsíců nezákonností vůči mně činí 130 000 DM, v minimálním jednonásobku navýšení pak žalovaných 260 000 DM. Jelikož tehdejší politický režim čsl. občanům nedovoloval vlastnit zahraniční valuty, převáděl je prostřednictvím tuzexových korun (TK - bonů) na tehdejší Kčs, což po konečném celkem čtyřnásobném zdanění (dvakrát v Německu a dvakrát v tuzemsku) činilo tehdy měsíční částku 14 817 Kčs. Tato tehdejší převedená měsíční mzda se dle indexu vývoje průměrné měsíční nominální mzdy k současné Kč tedy musí převést dle tohoto indexu tímto přepočtem (331, 4 %), takže k roku 1996 představuje měsíční částku 49 103 Kč, za 44 měsíců nezákonností pak úhrnnou částku k odškodnění 2 160 556 Kč. Tento minimální základní nárok je tedy nutno soudně přiznat včetně úroků z prodlení ve výši 21 % ročně od podání žaloby v této věci dne 16. 9. 1996 do zaplacení. Jelikož i zde došlo k hrubé a mnohaleté nedbalosti vůči mně ze strany státu i tehdejší justice, žalovanou částku 260 000 DM rovněž ponechávám v platnosti, neboť i v této části mé žaloby soud sám může přiznat vyšší odškodňovací základ a k němu pak i příslušenství.

 

  1. Žalovanou ČR v listopadu 2000 vyplacenou částku 44 478 Kč navrhuji od celkového odškodnění odečíst.

 

  1. Žádám, aby odvolací soud původní výrok soudu 1. stupně o odškodnění rozdělil tak, že o každém odškodněném období (1968, resp. 1974 a násl.), včetně příslušenství rozhodne samostatným výrokem.

 

  1. Na nákladech odvolacího řízení účtuji částku 400 Kč za pořízení přiloženého výpisu ČSÚ.

 

S výhradou dalších návrhů.

 

Karel Mašita

 

 

Příloha: Výpis ze statistického zjišťování ČSÚ z 10. 5. 2001, čj. 36/2001 - 3210