b) Odškodnění za jiné nezákonnosti vůčí mně


Jelikož mezitím (27. 4. 2000) Nejvyšší soud ČR v Brně ke stížnosti ministra spravedlnosti v související věci rozhodl, že také ochranná psychitrická léčba byla nezákonná, začala mi pro odškodnění za tuto další nezákonnost běžet nová odškodňovací lhůta dle nového odškodňovacího právního režimu. Proto jsem v předchozí žalobě tento nárok vzal zpět a uplatnil jsem ho dle tohoto nového odškodnovacího právního režimu.

 


Zde je můj první krok v této věci:

 

Vrchní státní zastupitelství v Praze odbor MOŘ

stížnosti pro porušení zákona JUDr. Havlíčková

Praha 4, nám. Hrdinů 1300

 

 

Praha 31. 10. 1999

 

 

Věc: Podnět k podání stížností pro porušení zákona

 

Po předchozí telefonické domluvě podávám tímto prostřednictvím VSZ v Praze ministru spravedlnosti podnět k podání stížnosti pro porušení zákona v tr. věci proti mně Obv. soudu pro Prahu 4, který mi usnesením z 30. 12. 1976 v čj. 3 T 193/76 uložil nezákonnou ochrannou psychiatrickou léčbu.

 

Odůvodnění:

 

V této věci došlo ke zneužití mých nezákonných a nyní již pravomocně zrušených odsouzení. Konrétně jde o to, že OS Praha 4 mi 30. 12. 1976 v čj. 3 T 193/76 nařídil ochranné psychiatrické léčení za to, že jsem odmítal plnit nezákonný ochranný dohled. O nezákonnosti tohoto OD rozhodl svým rozsudkem Nejvyšší soud ČR dne 25. dubna 1996 v čj. 2 Tzn 75/96, který je založen jak u Ministerstva spravedlnosti pod čj. 8 Tp 13/96, tak u OS Praha 4 nyní v čj. Nt 751/98. Tato nezákonná OPL trvala od 30. 12. 1976 do konce listopadu 1990 a byl jsem v ní dvakrát nuceně hospitalozován v letech 1976 - 1977 a 1978 - 1979; podrobnosti viz spis OS Praha 4 v této věci. Můj návrh na obnovu řízení a zrušení této nezákonnosti OS Praha 4 usnesením z 27. 8. 1998 v čj. Nt 751/98 zamítl a Městský soud v Praze to jako odvolací soud svým usnesením z 9. 9. 1999 v čj. 8 To 11/99 potvrdil - viz přílohy.

 

Poněvadž však tím de iure trvá protiprávnost celé takto mně uložené OPL, musí být zrušena v rámci mimořádného opravného prostředku tak, jak tímto žádám.

 

Karel Mašita

 


Po doručení rozsudku Nejvyššího soudu ČR o zrušení nezákonného nařízení psychiaitrické ochranného léčení jsem požádal ministerstvo spravedlnosti (ze zákona povinný státní orgán) o odškodnění za tuto další nezákonnost komunistického režimu. Toto je moje oficiální podání:

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

odbor odškodnění

Vyšehradská 16, Praha 2

 

Praha 20. května 2000

 

 

věc: Žádost o odškodnění za nezákonnou vazbu a ochrannou léčbu

 

Dle § 6 odst. 1 a 2 ve vztahu k § 11 a § 30 zák. č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem žádám tímto o odškodnění za nezákonnou vazbu a následně nezákonnou ochrannou psychiatrickou léčbu, které trvaly od 3. 12. 1976 do 1. 12. 1990, celkem tedy 168 měsíců (14 let). Tuto žádost opírám o rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 27. 4. 2000, sp. zn. 7 Tz 82/2000, jehož fotocop přikládám a který ke stížnosti pro porušení zákona ministra spravedlnosti rozhodl, že zákon v můj neprospěch byl porušen Obv. soudem pro Prahu 4 v roce 1998 v čj. Nt 751/98 a Měst. soudem v Praze v čj. 8 To 11/99 - tedy po účinnosti vpředucitovaného odškodňovacího zákona. Dále odkazuji na nález Ústavního soudu ČR z 5. 5. 1999, sp. zn. II. ÚS 321/98, který v jiné mé analogické věci rozhodl, že obsah odškodnění se řídí právní úpravou platnou ke dni vyhlášení posledního rozhodnutí, v této věci tedy rozsudku NS ČR z 27. dubna 2000; teprve tímto rozhodnutím mi vznikl právní nárok na toto odškodnění. Dle nyní platného právního stavu tedy požaduji vyplatit mi za každý měsíc nezákonné vazby a ochranné psychiatrické léčby 5000 Kč, za 168 měsíců tedy celkem

 

840 000 Kč

(osmsetčtyřicettisíc korun českých)

 

Jelikož z přiloženého rozsudku NS ČR je dostatečnéě zřejmý rozsah porušení zákona v můj neprospěch, nebudu tuto žádost dál zdůvodňovat, neboť Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední státní orgán si úřední cestou musí sám opatřit všechny potřebné podklady k mému odškodnění. Celý spis, který tuto věc zavinil, je nyní veden u OS Praha 4 pod sp. zn. Nt 751/98. Po obdržení rozhodnutí a přiznání tohoto odškodnění tuto část mé žaloby v mém odškodnění u OS Praha 2 v čj. 18 C 32/99 vezmu zpět.

 

 

Karel Mašita

 

 

příloha - fotocop

 rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 27. 4. 2000, sp. zn. 7 Tz/200

 


 

K této žádosti o odškodnění za nezákonnou ochrannou psychiatrickou léčbu mi Ministerstvo spravedlnosti odpovědělo svým doporučeným dopisem z 21. srpna 2000, kterým mi sdělilo, že mě v této věci neodškodní, neboť musí postupovat dle odškodňovacího zákona z roku 1969 (v roce 1998 však již zrušeného), který nezákonná ochranná opatření (psychiatrie, policejní dohledy atp.) pro odškodňování zcela ignoroval. K tomu mi pak sdělilo, že, cituji doslova: "Dle konstatní judikatury vztahující se l citovanému zákonu nelze přiznat náhradu škody za rozhodnutí o uložení ochranného léčení, ač bylo toto rozhodnutí v pozdějšíém řízení jako nezákonné zrušeno nebo byl žadatel zproštěn obžaloby a ochranné léčení nebylo znovu uloženo."

Na to jsem 25. října 2000 tomuto ministerstvu osobně doručil následující Odpověď - výzvu, kterou jsem si otevřel cestu k soudnímu projednání i tohoto mého odškodnění včetně případného podání další ústavní stížnosti Ústavnímu soudu ČR, popřídě i přednání celé věci Evropskému soudu pro lidská práva.


 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

odbor odškodnění

Vyšehradská 16, Praha 2

Praha 25.října 2000

 

 

věc: Odpověd k odškodnění za nezákonnou vazbu a ochrannou léčbu

 

K dopisu Ministerstva spravedlnosti ČR z 21. 8. 2000 v nároku na moje odškodnění za nezákonnou vazbu a ochrannou léčbu, které mi založil rozsudek NS ČR z 27. 4. 2000, čj. 7 Tz 82/2000, sděluji, že Nález Ústavního soudu ČR z 5. 5. 1999, čj. II. ÚS 321/98, "konstantní judikaturu" v této oblasti prolamuje a jasně říká, že obsah odškodnění se řídí právní úpravou platnou ke dni vyhlášení posledního rozhodnutí, a proto mi teprve vpředu uvedeným rozhodnutím NS ČR z 27. 4. 2000 vznikl právní nárok na toto odškodnění. Odškodněn tedy musím být per analogiam dle nyní platného odškodňovacího zákona - předtím jsem odškodněn být nemohl, neboť uvedené nezákonnosti ještě nebyly pravomocně jako nezákonné zrušeny.Nelze-li zde použít zákon jeden (který nota bene vznikl v dobách hluboké bezprávní totality), je třeba použit zákon nový, který je již v souladu s mezinárodnímu smlouvami o lidských právech, jimiž je ČR nyní přednostně vázána.

 

Dle nyní platného odškodňovacího zákona tedy trvám na tom, aby mi za každý měsíc nezákonné vazby a ochranné psychiatrické léčby byla vyplacenna částka 5 000 Kč, za 168 měsíců tedy celkem

 

840 000 Kč

(osmsetčtyřicettisíc korun českých)

 

 

Zároveň žádám, aby do zákonné šestiměsíční lhůty, to jest do 20. listopadu 2000, bylo o tomto mém odškodnění vydáno řádně rozhodnutí s poučením o mém dalším právním postupu. Pokud odškodněn nebudu, uplatním k tomuto nároku též úroky z prodlení.

 

 

Karel Mašita